Khơi dậy sức mạnh nội sinh của dân tộc!

07:36 16/12/2021

Ngày 12/12/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Nội dung cuộc làm việc này là về một số đề án, chương trình phát triển văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2035) và 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030).

Những nội dung quan trọng này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo những người hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa của nước nhà.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh quan điểm của Đảng ta xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; trong đó, văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa.

image001.jpg -0
Cảnh trong vở dân ca kịch “Chói rạng sơn hà” của Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định.

Như chúng ta đã biết, suốt chặng đường gần 92 năm qua kể từ ngày thành lập (3/2/1930), Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Xuyên suốt chặng đường đó, Đảng ta luôn nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của văn hóa và thường xuyên quan tâm lãnh đạo, phát huy sức mạnh văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Để chống lại chính sách văn hoá phản động của phát xít Nhật và tay sai của chúng, Đảng ta đã đưa ra bản Đề cương Văn hoá Việt Nam (do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo) và được thông qua trong Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương họp ở Võng La (Đông Anh, Phúc Yên) tháng 2/1943. Đề cương này đưa ra ba nguyên tắc của cuộc vận động văn hóa mới, gồm: Dân tộc, khoa học,đại chúng. Đây thực sự là ngọn cờ cổ vũ, động viên, tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, tạo thành sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam; là cương lĩnh văn hoá đầu tiên của Đảng ta, đặt nền tảng lý luận cho sự nghiệp xây dựng nền văn hóa kháng chiến, kiến quốc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong suốt gần 92 năm qua.

Đảng xác định “Văn hóa là một trong ba mặt trận: kinh tế, chính trị, văn hóa”; “phải hoàn thành cách mạng văn hóa mới hoàn thành được công cuộc cải tạo xã hội”; và “Đảng tiên phong phải lãnh đạo văn hóa tiên phong”.

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH năm 1991, Đảng xác định một trong 6 đặc trưng của XHCN mà nhân dân ta xây dựng là: Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tổ chức ngày 24/11/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại lời của tiền nhân: “Văn hóa còn thì dân tộc còn”.

Vai trò của văn hóa là vô cùng quan trọng đối với vận mệnh dân tộc, và như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định thì “xây dựng và phát triển văn hóa phải là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa”.

Tự hào với thành tựu của nền văn học, nghệ thuật nước nhà đã “góp phần khắc họa giá trị con người Việt Nam, xây dựng bản sắc văn hóa Việt Nam, khơi dậy sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc”, tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập như “gần đây, mặc dù có chất liệu phong phú, có không gian cho văn học nghệ thuật sáng tạo, phát triển, song chúng ta chưa có những tác phẩm văn học nghệ thuật “để đời”, đi sâu vào lòng người, xứng tầm với sự nỗ lực, cố gắng, thành quả đạt được của đất nước ta, Nhân dân ta, sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trên trường quốc tế…”. Thủ tướng chỉ ra những bất cập, cũng chính là bày tỏ kỳ vọng vào đội ngũ những người làm công tác văn hóa, đặc biệt là văn nghệ sĩ phải nỗ lực hơn nữa để đồng hành cùng dân tộc vượt qua những khó khăn, trở ngại. Người cầm bút, hay người cầm cọ, cũng đều phải trở thành những chiến sĩ trên “mặt trận văn hóa”, đều phải xứng đáng là con người Việt Nam bản lĩnh, kiên cường.

Khơi dậy sức mạnh nội sinh của dân tộc - đó là mục đích hướng tới cũng như là nhiệm vụ thiêng liêng của văn nghệ sĩ trong chặng đường mới!

Lương Duy Cường
.