Đoàn kết là một giá trị văn hóa truyền thống

Thứ Năm, 26/10/2023, 12:52

Một trong những sự kiện đáng chú ý trong lĩnh vực xuất bản của tháng 10/2023 là Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách hơn 500 trang này tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, nhằm triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung, cũng như của các lĩnh vực, các khu vực và các địa phương nói riêng.

tổng bí thư nguyễn phú trọng với đồng bào các dân tộc tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã dur kmăl, huyện krông ana, tỉnh đắk lắk..jpg -0
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào các dân tộc trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Ra mắt bạn đọc vào thời điểm diễn ra những hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước, cũng như Đảng ta vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, cuốn sách được đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Đó là cẩm nang với những định hướng chiến lược, những chỉ đạo hoạt động thực tiễn sâu sát, những gợi mở quan trọng để các cấp, ngành, địa phương, các lực lượng, cơ quan, đơn vị, tổ chức và từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quán triệt, nâng cao nhận thức và quyết tâm hành động với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cả nước chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo thế và lực mới cho sự phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nhiều nội dung để mỗi người có một sự tiếp nhận tinh thần cuốn sách này ở các mức độ khác nhau. Nhưng, điểm nhấn quan trọng đã được nêu rõ ngay trong tựa đề, đó chính là "cả nước đồng lòng" để quyết tâm vượt khó, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây không chỉ là đòi hỏi riêng ở cấp ngành, địa phương nào, mà là cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

"Cả nước đồng lòng" chính là Tổng Bí thư đang nói về tinh thần đoàn kết dân tộc - một truyền thống quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử, trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh rằng, đoàn kết là một giá trị văn hóa truyền thống tạo nên sức mạnh vô địch, đưa nước ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vẻ vang.

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, vào ngày 18/11/1930. Đây là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất 18/11 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc".

Ngay khi vừa vượt qua đại dịch COVID-19, nhìn về tổng thể, năm 2022, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ: Vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định: Việt Nam là điểm sáng "trong bức tranh xám màu" của kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, năm 2023, đất nước vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức lớn, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong bối cảnh tình hình kinh tế, thương mại toàn cầu vẫn tiếp tục suy giảm và gặp nhiều rủi ro. 2023 cũng là năm thứ ba - năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Khó khăn, thách thức rất nhiều, nên ngay từ đầu năm, trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội Khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (tổ chức vào sáng 3/1/2023), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra nhiều nhiệm vụ cụ thể để thực hiện.

Cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút (quí IV) của năm "bản lề" 2023 và "thông lệnh" của Tổng Bí thư đã được phát ra. Vấn đề còn lại là sự chung tay hành động từ mọi cấp ngành, địa phương. Lực lượng văn nghệ sĩ nói chung - những "chiến sĩ" trên mặt trận văn hóa tư tưởng, thông tin, tuyên truyền lúc này cũng cần quyết liệt "vào  trận" để kịp thời động viên tinh thần hăng hái lao động sản xuất, nhân rộng những điển hình lao động giỏi, vượt khó; phản bác những luận điệu phá hoại của các thế lực thù địch...

Lương Duy Cường
.
.