Thu

Thứ Năm, 13/10/2022, 07:53

Hà Dũng

Thu vừa mới về thôi
Mùa đã vàng vội vã
Em vừa mới xa thôi
Buồn đã bạc hơn vôi

Thu còn đó không mà hồ xanh nước trăng
Em còn đó không mà cô đơn không giấu được lòng
Liễu rủ già nua chờ ai thế?
Chiều ngả bóng hắt hiu
Chẳng biết Xuân thì còn chăng nữa
Người vẫn đợi người
Trăng khát Thu!                                                                                                                2022

.
.