Nhật ký ngày thường

Thứ Sáu, 30/09/2022, 14:47

Nguyễn Thanh Lâm

Một cháu gái đến xem tử vi
Tôi nói cho cháu vận số cả đời
Và vận từng tháng của năm nay
Xem xong
Cô gái xin hỏi ngoài tử vi
Rằng: điều gì kiêng kị nhất và cần nhất trong tình yêu?
Ố la lạ! Câu hỏi khó
Tình yêu không có lí thuyết
Tình yêu luôn là sự huyền bí muôn đời
Tôi trả lời theo ý tôi
Rằng:
Trong tình yêu kiêng kị nhất nói đến tiền
Tình yêu chỉ có chữ cho
Không có chữ vay!
Tình yêu kị lòng tham vật chất
Tình yêu phải như người chân tu giữ giới
Nhưng không trì giới những nụ hôn

Tình yêu kị nhất sự tính toán
Phải hồn nhiên như nhiên
Thông minh cảm xúc
Và dám phiêu phiêu đến những chân trời

Tình yêu kị nhất âm mưu
Cô gái ghi âm lời tôi
Nhưng tôi nói xong thì tôi đã quên rồi
Tôi không nhớ đã nói gì
Hình như tiếng nói của rỗng không

.
.