Ngày Xa

Thứ Sáu, 13/10/2023, 09:47

Dương Kỳ Anh

Ngày xa, người xưa, ngày xa xôi
Ta gọi người xưa, người xa rồi
Một chút trăng suông còn thấy lạnh
Người xa, ngày xưa, người bên trời

Một trăm năm nữa, một trăm năm
Mà cả ngàn năm, nguyệt nguyệt rằm
Sao nẻo đường đời, muôn nẻo khuyết
No tròn con mắt, vẫm đăm đăm …

.
.