Đồng tháng ba

20:52 01/04/2022

Nhất Mạt Hương

Ai đem mạ rải xuống đồng
Để cho lá hát trên vồng đất non
Nước về mất dấu bờ con
Gió đưa hương đất lan thơm khắp trời.
Sương giăng trắng má bời bời
Kìa bông cỏ cũng hát lời cấy gieo.

Tháng ba như chiếc mỏ neo
Móc vào bờ nắng mà theo sang hè.

                                                         2/3/2022

.
.