Cho Tháng Tám

09:53 22/08/2021

Song Hoa

Tháng Tám muốn gì tháng Tám ơi
Mây nhẹ vô tâm cuộn lưng trời
Thao thiết lời sông mùa Hạ cũ
Bên lở, bên bồi vẫn sóng đôi...

Tháng Tám mong gì cho Em - Tôi
Xuyến chi (*) xóa trắng vạt xanh rồi
Ai biết thu mềm như sương khói
Ai, tóc dính đầy heo may trôi...

Tháng Tám chỉ là Tháng Tám thôi
Một đoạn đường côi, một đoạn đời!
Mỏng đêm dầy mộng nhân sinh thế
Sân hận làm chi? Cũng phận người...!

----------

(*): Cúc xuyến chi là loài hoa dại, nở trắng xóa vào từ mùa thu.