Nhân đọc “Sài Gòn Inbox”, tập tùy bút của Thu Trân, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2019

Thu Trân kể chuyện đời qua “Sài Gòn Inbox”

11:08 10/01/2020

“Đọc tới đọc lui “Sài Gòn Inbox”, bỗng thấy đời mình hiện ra mồn một. Không giấu giếm được. Cứ lan man, cóp nhặt vậy mà trải lòng lúc nào không hay. Cho nên cầm tập sách này trên tay, bạn muốn gọi “tùy bút” hay “tự truyện Thu Trân” cũng được”. Đó là những dòng mở đầu của tập tùy bút “Sài Gòn Inbox” dày hơn 440 trang - NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2019 của Thu Trân.

Ý kiến bạn đọc