Cầu nối văn hóa Việt - Nga

08:05 28/11/2017

Trong Diễn văn khai mạc Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24-11-1946, Bác Hồ đưa ra một quan niệm về tiếp biến văn hóa đi trước thời đại: "Văn hóa Việt Nam là ảnh hưởng lẫn nhau của văn hóa Đông phương và Tây phương chung đúc lại... Tây Phương hay Đông Phương có cái gì tốt ta học lấy để tạo ra một nền văn hóa Việt Nam. Nghĩa là lấy kinh nghiệm tốt của văn hóa xưa và văn hóa nay, trau dồi cho văn hóa thật có tinh thần thuần túy Việt Nam, hợp với tinh thần dân chủ" (Báo Cứu quốc, số ra ngày 25-11-1946).

Ý kiến bạn đọc