Cục trưởng tham lam

11:07 11/01/2021

Để hưởng ứng tinh thần chỉ thị của cấp trên, Cục trưởng Đông đã triệu tập một cuộc hội nghị toàn thể cán bộ công nhân viên và yêu cầu mỗi một người đóng góp cho ông ít nhất một ý kiến. Cuộc họp kéo dài từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa mà vẫn “cá không nhảy thì nước không động”.

Ý kiến bạn đọc