(Nhân đọc tiểu thuyết “Hừng Đông” của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, Nxb Văn học, 2020)

Những tia sáng màu hồng

10:56 08/01/2021

Sau tiểu thuyết “Chuyện tình Khau Vai” (2019), “Hừng Đông” là cuốn tiểu thuyết thứ hai của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ (nộp lưu chiểu tháng 12-2020), tôi dùng tên chương 11 trong tiểu thuyết “Hừng Đông” làm nhan đề bài viết “Những tia sáng màu hồng” – phản ánh một chủ nghĩa lạc quan cách mạng cao cả của một thế hệ kim cương suốt đời tận hiến cho sự nghiệp chung với tinh thần “dĩ công vi thượng”.

Ý kiến bạn đọc