Chân lý nghệ thuật và chân lý cuộc sống

08:05 03/12/2017

Chân lý nghệ thuật là một khái niệm mỹ học có mục đích hướng nghệ sỹ và bạn đọc đến sự nhận thức về nghệ thuật một cách đúng đắn nhất. Đây chính là vấn đề cơ bản liên quan đến phản ánh luận (miêu tả giống hay không giống so với hiện thực), đến nhận thức luận (miêu tả cái gì, miêu tả như thế nào…), đến vai trò của cá tính sáng tạo…

Ý kiến bạn đọc