Việt Nam học và hành trình 400 cuốn hút học giả năm châu

09:06 22/08/2019

Việt Nam học được định nghĩa là một ngành khoa học nghiên cứu về vùng đất, con người với tất cả mối quan hệ với thiên nhiên, với lịch sử và xã hội về mọi mặt, làm nổi rõ những đặc điểm, đặc thù của Việt Nam...

Ý kiến bạn đọc