Trưa Tháp Chàm

08:00 13/04/2013

Tháp Chàm dựng trưa ong ong nắng
Nắng Xương Rồng quánh nhựa quắt cây
Thi sĩ ví Tháp Chàm là tháp Nắng  (*)
Lửa vẫn còn quăn mép gạch xây.

Ý kiến bạn đọc