Nhân dân - cội nguồn sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc

10:59 16/12/2016

Trên cương vị là người đứng đầu Bộ Công an, Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Quang đã cùng với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề mang tầm chiến lược về đường lối, chủ trương, chính sách, nguyên tắc, phương châm, biện pháp xây dựng và tổ chức phong trào, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lên một tầm cao mới, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc, góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ý kiến bạn đọc