Xây dựng uy tín, thương hiệu "người đứng đầu"

09:37 16/08/2018

Cần phải thực hiện nghiêm túc các Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước và việc thưởng, phạt phải nghiêm minh...

Ý kiến bạn đọc