Hoc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phải biết nghe lời nói thẳng

08:00 17/05/2012

Năm 1948, Bác Hồ nhận được một bản đánh máy mang tiêu đề "Báo cáo về sự nhận xét Mặt trận Việt Minh đệ trình lên Hồ Chủ tịch". Bản báo cáo này nói về nhược điểm, khuyết điểm của một số cán bộ Mặt trận, cán bộ lãnh đạo của Đảng rất gay gắt.

Ý kiến bạn đọc