Cần quan tâm hơn nữa tới văn hóa, con người Việt Nam

07:28 18/06/2020

Để phát triển đất nước không chỉ là tăng trưởng kinh tế bằng mọi cách, mà phải đi song hành giữa kinh tế và văn hóa. Bản thân văn hóa trong một xã hội phát triển cũng có khả năng tạo ra kinh tế, là một phần của hoạt động kinh tế...

Ý kiến bạn đọc