Về nơi Hai Vua Bà

08:43 07/01/2019

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, chúng ta tự hào có hai vị nữ Vương đã từng quét sạch ngoại xâm ra khỏi bờ cõi; đặt nền móng dựng xây nên ý chí quật cường, khí phách, tinh thần của Đại Việt. Hai vị nữ vương ấy là Trưng Trắc và Trưng Nhị.

Ý kiến bạn đọc