Kỷ niệm 70 năm Đề cương văn hoá Việt Nam (1943-2013)

Những bài học còn nguyên giá trị

08:00 22/10/2013

Trong bài nói chuyện tại Đại hội thành lập Hội Điện ảnh Việt Nam (tháng 1/1969), nhân nhắc tới cái kết có phần bi lụy của phim "Chim vành khuyên", đồng chí Trường Chinh đã đề ra một giải pháp sửa đoạn kết, nhưng ông khiêm tốn: "Nếu tôi là tác giả truyện phim, thì tôi làm..." và "đối với ý kiến của tôi, các đồng chí có thể đồng ý hay không đồng ý...". Theo quan điểm của ông: "Nếu chỉ căn cứ vào ý kiến riêng của mình thôi, thì dù nhà phê bình giỏi mấy cũng không phê bình tốt được"...

Ý kiến bạn đọc