Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với văn nghệ sĩ - nhà báo

08:00 13/08/2020

Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu là một chính khách, một lãnh đạo tối cao của Đảng ta. Nhưng với văn nghệ sĩ - nhà báo, bác thân thiện như người nhà.

Ý kiến bạn đọc