Lưu Bị: Đầy mình mâu thuẫn

08:44 30/12/2005

Chúng tôi đã lạm bàn về nhân vật Tào Tháo, coi đây là "đệ nhất anh hùng" của thời Tam quốc. Bên cạnh họ Tào, tác giả La Quán Trung còn dựng lên gần 3.000 nhân vật rất khác nhau về mọi mặt, song đã phản ánh đúng cuộc đấu tranh tàn khốc của các tập đoàn phong kiến thời đó, với những hay dở thường tình của người anh hùng và kẻ thất phu. Giờ là Lưu Bị.

Ý kiến bạn đọc