Chi tiết văn học trong một cuốn sử thời Trần

08:15 19/03/2019

Đó là cuốn "Đại Việt sử lược", một tác phẩm sử học nhưng giàu tính văn học, tác giả khuyết danh đời Trần ra đời thế kỷ XIV (khoảng sau năm 1377) ghi chép các sự kiện lịch sử từ buổi đầu, rõ hơn cả là từ thời Triệu Đà, Ngô, Đinh, Tiền Lê, cho đến việc Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh mở đầu triều đại nhà Trần.

Ý kiến bạn đọc