Bác Hồ với vấn đề phê bình và tự phê bình

11:41 19/01/2011

Trong Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại đội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có nhắc tới một trong những việc mà trước mắt, Đảng ta cần tập trung làm. Đó là "Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, trước hết ở các tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt của các cấp ủy, tổ chức đảng".

Ý kiến bạn đọc