Sống được nhờ quát mắng

08:01 02/01/2017

Tôi cho rằng, trong tất cả các phương thức giáo dục của nhân loại, "quát mắng" là phương thức phổ biến nhất mà cũng là hữu hiệu nhất. Cho đến hôm nay, tôi mới ngộ ra bí mật và chân lí này.

Ý kiến bạn đọc