Đấu tranh với những quan điểm sai trái và thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch:

Tỉnh táo để cảnh giác với dư luận xã hội

08:12 14/12/2018

Dư luận xã hội là nguồn thông tin phản hồi có vai trò rất quan trọng đối với công tác lãnh đạo, quản lý xã hội, góp phần bổ sung, điều chỉnh nhiều chủ trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước. Đối với những dư luận tốt, nó sẽ là nguồn cổ vũ, động viên, đồng thời là nhân tố, điều kiện rất quan trọng để các hành vi tốt đẹp này sinh sôi, nảy nở, phát triển.

Ý kiến bạn đọc