Mấy suy nghĩ về lý luận phê bình văn học nghệ thuật từ 1975 đến nay

08:39 28/04/2015

Bốn thập niên đã trôi qua kể từ sau ngày 30-4 năm 1975 ấy. Biết bao nhiêu biến đổi của cuộc sống. Đất nước từ chia cắt thành thống nhất, từ chiến tranh thành hòa bình. Con người từ lo ăn lo mặc, thành phong trào làm giàu, từ làm ăn nhỏ đến làm ăn lớn... Văn học nghệ thuật là tấm gương phản chiếu thời đại, theo quy luật biện chứng khách quan tất phải biến đổi theo đa dạng về phương pháp sáng tác, đa dạng về phong cách nghệ thuật. 

Ý kiến bạn đọc