Đường đời, con đường vô tận…

08:06 01/03/2019

Có người nói với tôi rằng: Con đường nào chúng ta đi chẳng là con đường vô tận, nếu nói về một khía cạnh nào đó! Có đúng vậy không? Đường đời chính là "Con đường vô tận"!

Ý kiến bạn đọc