Đảng đề cao tự do, dân chủ cho người cầm bút

08:00 03/06/2006

Đại hội Đảng lần thứ X vừa họp đã khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, trong  đó những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật “là những giá trị văn hóa đỉnh cao trong nền văn hóa Việt Nam”. 

Ý kiến bạn đọc