Cô đặc và luễnh loãng

07:57 27/06/2020

Nếu có một trường phái văn chương căn cứ trên mật độ ý nghĩa của tác phẩm thì ta có thể chia ra làm hai dạng: văn chương cô đặc và văn chương luễnh loãng.

Ý kiến bạn đọc