Trần Mai Hạnh:

‘Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75’

08:15 14/05/2015

Trong đời sống văn chương Việt Nam năm 2014 có một hiện tượng đáng chú ý: Đó là sự ra mắt tiểu thuyết "Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75" (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2014) của nhà báo Trần Mai Hạnh. Gọi đó là một hiện tượng vì nhiều lẽ trong và ngoài văn chương. Trong phạm trù văn chương thì với sự xuất hiện của "Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75", một lần nữa khẳng định tính chất, ý nghĩa "siêu đề tài" chiến tranh. 

Ý kiến bạn đọc