Hồ Chí Minh và sự hợp tác Việt - Mỹ hai năm 1944 - 1945

08:12 02/09/2005

Trên cơ sở phân tích diễn biến cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ 2, với tầm nhìn xa trông rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng sớm nhận thấy cục diện chiến tranh thế giới đang nghiêng về phía Đồng minh chống phát xít.

Ý kiến bạn đọc