Tiết thanh minh không về

09:06 23/04/2020

Thôi đành tảo mộ online
Cách ly Covid không ai dám về
Cúi đầu bái lạy chốn quê
Cầu mong tiên tổ mọi bề thứ tha

Ý kiến bạn đọc