Tháng sáu

08:05 22/09/2017

Tháng sáu
Đài đưa tin
lá bão đầu tiên
đổ đất liền từ đằng Đông- Bắc.

Ý kiến bạn đọc