Sắc thắm

08:05 10/02/2018

Tôi gặp mùa xuân trên bến mới
Chiều về đò nặng lá dong tươi
Tình nghĩa Lang Liêu thơm thảo thế
Gói cả mùa xuân cả đất trời

Ý kiến bạn đọc