Qua Quán Trung Tân nhớ Trạng Trình

17:29 20/01/2020

Hàn giang bến cũ còn đây
Năm trăm năm trước nơi này nhớ không?
Ngày ngày nếp quán bên sông
Người qua lại gặp đức ông lặng ngồi

Ý kiến bạn đọc