Paris

08:05 18/01/2013

Khi quả đất quay nghiêng mười chín độ kinh đông
Chín giờ tối trời Paris còn nắng
Mười một giờ đêm tháp Eiffel lên đèn
Sông Sein bắt đầu thức…

Ý kiến bạn đọc