Khau Vai

07:59 14/02/2020

Khau Vai
Họ tìm nhau năm tháng đổ dài
Chín mùa lũ
Chín cổng trời trăn trở

Ý kiến bạn đọc