Tặng Uông Thái Biểu

Hoài Niệm

12:34 05/10/2017

Mặt hồ Tuyền Lâm lăn tăn gợn sóng
Hoàng hôn bịn rịn
Gió thông vi vút đồi cao
Lay thức chiêm bao…

Ý kiến bạn đọc