Đồng chiều

08:22 19/10/2019

Nắng tắt
Đồng không
Vân vi gió
Chim thiên di mỏi cánh phía cuối trời


Ý kiến bạn đọc