Đôi mắt Hàn Giang...

07:53 18/01/2020

Nhớ ai, ai nhớ…
Thốt lòng hỏi em
Hàn Giang, tôi nợ
Một đôi mắt hiền…

Ý kiến bạn đọc