Đất Mũi

08:05 30/01/2013

Ước  như mũi đất
nhoài mình biển khơi.

Ý kiến bạn đọc