Đàn bà và chiến tranh

08:56 09/05/2020

Nàng chọn sợi Xuân Xanh đan áo
Này sợi Khát Khao...
Chăng dài đêm đông...

Ý kiến bạn đọc