Bài thơ mây trắng

08:38 28/03/2020

Đôi khi gói mảnh hồn sơn cước
Gửi lại người xưa cả khói mây
Đôi khi gói một người trong mộng
Gửi lại giai nhân cả kiếp này


Ý kiến bạn đọc