Bạch Đằng giang

08:49 15/11/2019

Miền không anh
bảng lảng….
núi mắc cạn dòng?
hay ai mắc cạn mắt con gái Thủy Nguyên?

Ý kiến bạn đọc