kiến thức khoa học

Cần một xã hội coi trọng tri thức Tin ngày: 28/01/2016 08:05

Nếu phải gọi năm 2015 đã qua bằng một cái biệt danh cụ thể nào đó thể hiện được bộ mặt xã hội Việt Nam trong năm, chúng ta có thể gọi đó là "Năm thực phẩm".