vở mới

Sân khấu kịch Tết 2019: Khan hiếm vở mới Tin ngày: 23/01/2019 08:00

Tết là dịp ăn nên làm ra của sân khấu kịch nói. Nhiều sân khấu cố “ém hàng mới” chỉ để chờ dịp này. Vậy mà mùa Tết 2019, các sân khấu kịch phía Nam chủ yếu dựng lại kịch bản cũ theo kiểu thêm mắm dặm muối. Số lượng vở mới vô cùng khiêm tốn.