thu đến

Thu đến Tin ngày: 27/09/2019 08:04

Nắng thì như nhạt dần đi
Chia san vào quả để giờ vàng thêm