nốt lặng

Nốt lặng Tin ngày: 10/06/2017 08:10

Nốt lặng
trong mắt em sâu
ta chưng nốt lặng
gối đầu làm thơ.