đền Kiếp Bạc

Lục Đầu Giang cuộn sóng Tin ngày: 25/09/2018 07:35

Trên bến Bình Than, ngay đầu nối bốn con sông mang tên chữ Đức đó, đã diễn ra hội nghị quân sự (năm 1282), nguyện ý chí với hai chữ “Sát Thát” được chích trên cánh tay các chiến binh. Họ thề sẽ chôn vùi xác giặc dưới dòng sông này. Sau đó ba năm, quả nhiên giặc Nguyên Mông mang quân xâm chiếm nước ta lần thứ hai, năm 1285. Trận thủy chiến đã xảy ra trên con sông Lục Đầu Giang...